Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

loga_projekty_2.png

Okres realizacji projektu: od 2020-04-01 do 2021-07-30

Nr naboru: RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19

Wartość ogółem: 1 007 398,75PLN

Wydatki kwalifikowalne: 693 662,42PLN

Wkład UE: 589 613,01PLN

Dofinansowanie: 589 613,01PLN

Wkład własny: 417 785,74PLN

 

    Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego. Budynek, którego dotyczy termomodernizacja usytuowany jest w Kraśniku przy ul. Koszarowej 10A, na działkach o numerach ewidencyjnych: 695/30, 695/32, 695/34, 695/35 obręb Zarzecze II, wpisany do Księgi Wieczystej o nr. LU1K/00090964/2.

     Cel proj:popr. jakości środ. Natural. w M.Kraśnik poprzez kompleksową termom. bud. użyt. publ. Realizacja ww.celu możliwa będzie przez osiągnięcie celów szczeg. tj. popr. jakości środ. natural, zmniejsz. zapotrzeb. na en. w bud.użyt.publ., wzrost wykorz. En. z OZE, obniżenie koszt.ogrzewania bud., poprawa atrakc. społ-gosp. W ramach proj. wykonane zostaną prace poleg. na kompleks. termo. budynku MBP (dz. ewid. 695/30, 695/32, 695/34, 695/35). Przedsięwzięcie obejmuje zadania: dociepl. ścian zew. budynku, izolacja od wew. bud., wymiana, izolacja i docieplenie posadzki, częściowa wymiana stolarki ok. i drzw., modern. wiatrołapu, roboty wykończ. wew. i zew. montaż inst. PV jako źródło en.elektr. Demontaż ist. i montaż energ. opraw oświetl. moderniz, inst. CO, roboty demontaż. i budowl. z tym związane, moderniz. istn. węzła cieplnego niskoparametr., montaż syst. monitorow. i zarz. wykorzyst. en: regulator pogodowy z możliw. osłabień dobowych i tygod., opomiarowanie umożliwiające odczyty zużycia ciepła przez instalację c.o. (ciepłomierze). Nie przewid. się rozbud. lub nadbud. Instalacja PV, jako OZE będzie dedykowana potrzebom en. bud. Dod. Zad. przynoszącym oszcz. en. el o 47,61 MWh/rok jest wymiana oświetlenia na energo. Planuje się oszczęd.en.ciepl. 426,30 GJ/rok dla całego bud. i zmniejszenie rocznego zuż. en. pierw. o 296,7 MWh/rok. Szacowany roczny spadek em. gazów cieplar. wyniesie 79,3 tCO2/rok co daje spadek CO2 o 69,3%, spadek em.SO2 o 67,9%, spadek em.NO2 o 69,1%. Spadek em.pyłów dla poszcz. rodz. en. 0,02004t/rok co daje efekt przed modern.67,1%. Zakłada się wdrożenie syst. pomiaru,monitor. i zarz.wykorzyst.en, umożliw. zmniejsz. i określenie zuż. en. Wszystkie roboty zmierzają do zmniejsz. zuż. en. elektr. i cieplnej w bud, a tym samym do zmniejszenia kosztów i nakł. finans. pokładanych przez Inwestora. Zakłada się umieszcz.na okres trwał. proj. w widocznym miejscu info. o osiągniętym przez proj. ef.ekolog. Z bud. będzie korz. 1176czyteln. i 11pracow.

 

1