Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku

loga_projekty_2.png

Okres realizacji projektu: od 2019-10-01 do 2023-02-28

Nr naboru: RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19

Wartość ogółem: 2 959 984,06PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 800 002,31PLN

Wkład UE: 1 530 001,93PLN

Dofinansowanie: 1 709 002,18PLN

Wkład własny: 1 250 981,88PLN

 

     Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Biblioteki Publicznej w Kraśniku przy ul. Koszarowej 10A.

      Celem głównym projektu jest poprawa efektywności wykorzystania potencjału posiadanych przez Bibliotekę Miejską w Kraśniku zasobów kultury. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Biblioteki Miejskiej w Kraśniku obejmującą dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zakup wyposażenia. Cel główny zostanie osiągnięty przez następujące cele szczegółowe: podniesienie atrakcyjności i dostępności dziedzictwa kulturowego Biblioteki Miejskiej w Kraśniku; dostosowanie infrastruktury Biblioteki Miejskiej w Kraśniku do potrzeb jej użytkowników w różnym wieku i stopniu sprawności,w tym do osób z niepełnosprawnościami; podniesienie wykorzystania potencjału Miasta Kraśnik w zakresie turystyki kulturowej. Kluczowym rezultatem projektu będzie efektywnie wykorzystany potencjał posiadanych przez Bibliotekę Miejską w Kraśniku zasobów kultury. Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez zadania realizowane w ramach projektu: roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku (roboty budowlane, remont i przebudowę pomieszczeń, roboty instalacyjne branży elektrycznej, roboty instalacyjne branży sanitarnej, roboty instalacyjne branży wod.-kan.), zmianę aranżacji wnętrz, dla bardziej efektywnego i funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni (stworzenie Kącika Kominkowego w czytelni dla dorosłych, wyspy zieleni ze sztucznym drzewkiem otoczonej regałami na książki dla najmłodszych w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym, sali multimedialnej dla dzieci wraz z centrum Małych Odkryć Geograficznych oraz Eko-Pracowni z Laboratorium Małej Botaniki, Kącika Prasowego, szatni i Retro-Kącika do odsłuchu winyli, a także sali wielofunkcyjnej na potrzeby Centrum Aktywizacji Seniora i fanów gier komp. i sali konferencyjnej wraz aneksem kuchennym i szatnią) oraz zakup wyposażenia. Grupą docelową planowanego do realizacji projektu są mieszkańcy Miasta Kraśnik. Są to bezpośredni użytkownicy infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu.

loga_projekty_2.png

Okres realizacji projektu: od 2020-04-01 do 2021-07-30

Nr naboru: RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19

Wartość ogółem: 1 007 398,75PLN

Wydatki kwalifikowalne: 693 662,42PLN

Wkład UE: 589 613,01PLN

Dofinansowanie: 589 613,01PLN

Wkład własny: 417 785,74PLN

 

    Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego. Budynek, którego dotyczy termomodernizacja usytuowany jest w Kraśniku przy ul. Koszarowej 10A, na działkach o numerach ewidencyjnych: 695/30, 695/32, 695/34, 695/35 obręb Zarzecze II, wpisany do Księgi Wieczystej o nr. LU1K/00090964/2.

     Cel proj:popr. jakości środ. Natural. w M.Kraśnik poprzez kompleksową termom. bud. użyt. publ. Realizacja ww.celu możliwa będzie przez osiągnięcie celów szczeg. tj. popr. jakości środ. natural, zmniejsz. zapotrzeb. na en. w bud.użyt.publ., wzrost wykorz. En. z OZE, obniżenie koszt.ogrzewania bud., poprawa atrakc. społ-gosp. W ramach proj. wykonane zostaną prace poleg. na kompleks. termo. budynku MBP (dz. ewid. 695/30, 695/32, 695/34, 695/35). Przedsięwzięcie obejmuje zadania: dociepl. ścian zew. budynku, izolacja od wew. bud., wymiana, izolacja i docieplenie posadzki, częściowa wymiana stolarki ok. i drzw., modern. wiatrołapu, roboty wykończ. wew. i zew. montaż inst. PV jako źródło en.elektr. Demontaż ist. i montaż energ. opraw oświetl. moderniz, inst. CO, roboty demontaż. i budowl. z tym związane, moderniz. istn. węzła cieplnego niskoparametr., montaż syst. monitorow. i zarz. wykorzyst. en: regulator pogodowy z możliw. osłabień dobowych i tygod., opomiarowanie umożliwiające odczyty zużycia ciepła przez instalację c.o. (ciepłomierze). Nie przewid. się rozbud. lub nadbud. Instalacja PV, jako OZE będzie dedykowana potrzebom en. bud. Dod. Zad. przynoszącym oszcz. en. el o 47,61 MWh/rok jest wymiana oświetlenia na energo. Planuje się oszczęd.en.ciepl. 426,30 GJ/rok dla całego bud. i zmniejszenie rocznego zuż. en. pierw. o 296,7 MWh/rok. Szacowany roczny spadek em. gazów cieplar. wyniesie 79,3 tCO2/rok co daje spadek CO2 o 69,3%, spadek em.SO2 o 67,9%, spadek em.NO2 o 69,1%. Spadek em.pyłów dla poszcz. rodz. en. 0,02004t/rok co daje efekt przed modern.67,1%. Zakłada się wdrożenie syst. pomiaru,monitor. i zarz.wykorzyst.en, umożliw. zmniejsz. i określenie zuż. en. Wszystkie roboty zmierzają do zmniejsz. zuż. en. elektr. i cieplnej w bud, a tym samym do zmniejszenia kosztów i nakł. finans. pokładanych przez Inwestora. Zakłada się umieszcz.na okres trwał. proj. w widocznym miejscu info. o osiągniętym przez proj. ef.ekolog. Z bud. będzie korz. 1176czyteln. i 11pracow.

 

1

Do obejrzenia w naszej Filiinr 1 wystawa malarstwa autorstwa Henryka Szlafki

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Wysyłanie pism przez platformę ePUAP

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej w systemie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta i profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl.
Tam też można złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego, który musi być potwierdzony w ciągu 14 dni w dowolnym punkcie potwierdzania (np: w ZUS Inspektorat w Kraśniku, ul. Ks. J. Popiełuszki 3A, 23-204 Kraśnik) lub poprzez bankowość elektroniczną, lub własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aby prawidłowo złożyć wniosek/pismo/zapytanie na platformie ePUAP należy wykonać następujące kroki:

1. Zlokalizować usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (Strona główna > Najnowsze usługi > Najnowsze usługi centralne > Pismo ogólne do podmiotu publicznego).
2. Zaadresować pismo poprzez "Ustaw/zmień adresata" na "Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku".
3. Wypełnić elektroniczny formularz na stronie ePUAP lub/i dodać załączniki.
4. Podpisać tak utworzony dokument elektroniczny profilem zaufanym lub certyfikatem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Podpis nie jest wymagany, jednak w niektórych sprawach MBP Kraśnik może zwrócić się o uzupełnienie tak złożonego dokumentu.
5. Przesłanie podpisanego dokumentu do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
6. Przesłanie zostanie potwierdzone poprzez odesłanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) na konto ePUAP nadawcy.

MBP telefony

BEZPŁATNY DOSTĘP DO PONAD 60 000 TYTUŁÓW E-BOOKÓW i AUDIOBOOKÓW W APLIKACJI LEGIMI

 

Szanowni Czytelnicy!

     Oferujemy skorzystanie z bezpłatnego dostępu do aplikacji Legimi. Wszystkim, którzy posiadają aktywną kartę biblioteczną umożliwiamy dostęp do największej bazy e-booków i audiobooków w Polsce. Platforma ta udostępnia ponad 60 000 tytułów książek, w tym bestsellery i nowości wydawnicze. Legimi pozwala na korzystanie ze swoich zasobów na każdym urządzeniu, umożliwiającym ściągnięcie aplikacji (czytnik Kindle nie jest obsługiwany).

     Zapraszamy do placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku po specjalny kod dostępu.

 

Jak skorzystać z Legimi?

     Czytelnik posiadający aktywną kartę biblioteczną zakłada bezpłatne konto na stronie https://www.legimi.pl/wbp_lublin podając otrzymany w Bibliotece kod aktywacyjny. Kod ważny jest przez 30 dni od chwili jego aktywacji. Jeśli Czytelnik nie aktywuje pobranego w Bibliotece kodu do ostatniego dnia miesiąca, kod ten wygasa. Po upływie tego czasu można otrzymać nowy kod.

 

*) Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

 

legimi logo      mkidn logo      wbp lublin logo     mbp krasnik logo

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.krasnik.pl oraz katalogu biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-07-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne.
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis (tekst alternatywny), trwają prace nad ich uzupełnieniem.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor MBP w Kraśniku
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48603153067

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna
  ul. Koszarowa 10A
  23-200 Kraśnik
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48603153067

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku (budynek w remoncie)

 • Biuro mieści sie na pierwszym piętrze
 • Wejście przez klatkę schodową nie wymaga użycia domofonu
 • Budynek posiada wąską klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak windy
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking wydzielony
 • Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem  
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Biblioteka Główna ul. Kochanowskiego 1A

 • Biblioteka mieści się na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego
 • Wejście na klatkę schodową nie wymaga użycia domofonu
 • Budynek posiada klatkę schodową, z której trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak windy i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w niedużej odległości od wejścia
 • Możliwy wstęp z psem  
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 1 ul. Ks. Zielińskiego 3

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku handlowo-usługowego i mieszkalnego
 • Wejscie do budynku na poziomie chodnika
 • Łazienka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking ogólnodostępny
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami z drugiej strony budynku
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia nr 2 ul. Piaskowa 20

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku handlowo-usługowego
 • Drzwi wejściowe wprost z chodnika, wejście znajduje się 4 stopnie wyżej
 • Pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami 
 • Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych
 • Parking ogólnodostępny
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami z drugiej strony budynku
 • Możliwy wstęp z psem 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Menu dostępności na stronie posiada:

- nawigację klawiaturowa
- regulacje kontrastu
- powiększanie tekstu
- wyróżnianie linków
- wyświetlanie w odcieniacch szarości

Aplikacje mobilne

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku nie udostępnia aplikacji mobilnych.
 
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku:

 
Inspektor Ochrony Danych

Beata Woroszyło

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: +48605666121Podstawa prawna: art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prywatność i ciasteczka w naszych witrynach

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności odnoszącą się do tzw. plików Cookies. Dotyczy ona wszystkich witryn Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku.

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer.
 2. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. obsługa konta w katalogu on-line).
 3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 4. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, a w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

  

Bibliografia Regionalna Ziemi Kraśnickiej zawiera opisy książek (a także ich fragmentów i artykułów), czasopism, map, artykułów z czasopism ogólnopolskich i lokalnych, naukowych i popularnych oraz prac magisterskich i innych, które w swojej tematyce dotyczą Kraśnika i Powiatu Kraśnickiego.
Dopełnieniem BRZK jest baza Dokumentów Życia Społecznego zawierająca opisy następujących kategorii dokumentów: fotografii, pocztówek, zaproszeń, kalendarzy, plakatów, katalogów i ulotek.
    Osoby chcące zapoznać się z materiałami regionalnymi zapraszamy do Biblioteki Głównej na ul. Koszarowej 10A. Korzystanie z nich odbywa się tylko na miejscu w czytelni Oddziału dla Dorosłych.
Osobą odpowiedzialną za tworzenie obydwóch baz jest specjalista ds. bibliografii regionalnej.